Ouders

Oudercommissie

Jor & Daan heeft een actieve oudercommissie. Wij hechten grote waarde aan de participatie van ouders in oudercommissies. Via deze commissie hebben ouders invloed op het gevoerde beleid. Wettelijk gezien hebben de oudercommissies adviesrecht op verschillende onderwerpen zoals het pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden en veiligheid en gezondheid. Meer hierover kunt u lezen in het medezeggenschapsreglementNaast de formele medezeggenschap speelt de oudercommissie een onmisbare rol bij het organiseren van feestjes en uitstapjes.

Klachten

Als u ontevreden bent of klachten heeft, vinden wij het prettig als u in eerste instantie contact opneemt met de direct betrokken (pedagogisch) medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de manager van het kinderdagverblijf. Is de klacht dan nog niet opgelost, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directeur van IJsterk.

In de klachtenregeling kunt u meer lezen over de afhandeling van klachten.

U heeft te allen tijde het recht om direct een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang waar wij bij zijn aangesloten. Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 310 53 71